ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
    Office of the Supreme People's Prosecutor

  
ພາສາລາວ English