ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ກຳມະການສູນກາງພັກ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 012/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 ກ່ຽວກັບການຍົກສູງຄຸນນະພາບການປະຕິບັດສິດສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງຢູ່

ທີ່ປະຊຸມສານ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະບາດຕິດຕາມກວດກາຕາມມາດຕາ 390 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການສັ່ງຟ້ອງ, ການອອກຄໍາສັ່ງ, ຄໍາຊີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສິນ, ຄໍາພິພາກສາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງສູນກາງພັກ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍຫັນເປັນ 6 ແຜນງານ ແລະ 25 ໂຄງການ ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານໄອຍະການແຕ່ລະດ້ານເປັນຕົ້ນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ສູ່ຄຸນນະພາບ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເປັນລະບົບຊຸດເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ, ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກໃຫ້ທັນສະໄໝ, ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂັ້ມງວດກວດກາພາຍໃນ ເພື່ອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂົງເຂດໄອຍະການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບອົງການໄອຍະການແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ການປະຕິບັດສິດສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໄດ້ມີການປັບປຸງສູ່ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນປີ 2017 ຮອດເດືອນ 6 ປີ 2021 ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີອາຍາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈຳນວນ 45.419 ເລື່ອງ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 44.543 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 98,07% ໃນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດໍາເນີນຄະດີການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ່ 13.048 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 29,29%, ໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ 127 ເລື່ອງ, ຊັດມ້ຽນຄະດີ 1.721 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ 1.110 ເລື່ອງ, ໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງສົ່ງສານ 28.517 ເລື່ອງ, ສານໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນແລ້ວ 24.513 ເລື່ອງ ແລະ ສານຕັດສິນຕາມຄໍາສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ການຖະແຫຼງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 24.428 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 99,65% , ສານບໍ່ເອົາຕາມ 85 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 0,35% ສະ ເໜີຄັດຄ້ານ 27 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນ ຈໍານວນ 1.832 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 1.802 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 98,36% ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຖະແຫຼງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ 1.077 ເລື່ອງ ແລະ ສານພິພາກສາຕາມການຖະແຫຼງ 1.012 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 94%, ສານບໍ່ເອົາຕາມ 56 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 5,20%, ສະເໜີຄັດຄ້ານ 35 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີອາຍາຂັ້ນລົບລ້າງຈຳນວນ 719 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 666 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 92,63% ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຖະແຫຼງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ 387 ເລື່ອງ, ສານພິພາກສາຕາມການຖະແຫຼງ 375 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 96,90% ສານບໍ່ເອົາຕາມ 12 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 3,10% ສະເໜີຄັດຄ້ານ 5 ເລື່ອງ. ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຮື້ຟື້ນ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄະດີອາຍາ ຈຳນວນ 251 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 222 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 88,45% ໃນນັ້ນ ຕົກລົງບໍ່ຮື້ຟື້ນຄະດີ 54 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ສະເໜີທວງສໍານວນຄະດີເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ໃໝ່ 73 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ 93 ເລື່ອງ ສົ່ງພາກສ່ວນອື່ນ 2 ເລື່ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີທີ່ໄດ້ທວງມາກວດກາ 103 ເລື່ອງ ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 76 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 73,78% ໃນນັ້ນ ສະເໜີຮື້ຟື້ນ 23 ເລື່ອງ ຕົກລົງບໍ່ຮື້ຟື້ນ 37 ເລື່ອງ ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດ 9 ເລື່ອງ ແລະ ຍັງຄົ້ນຄວ້າ 27 ເລື່ອງ. ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ທິດທາງຕໍ່ໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈະຍົກສູງຄຸນນະພາບການປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມ, ເພີ່ມທະວີໃນການຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ, ໃຫ້ກຳແໜ້ນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ມີຄວາມຊຳນານງານດ້ານວິຊາສະເພາະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນການສັ່ງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. (ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກພາວະດີ)

By admin

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

EnglishLao