ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

************************

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ                                        ເລກທີ …….. /ອອປສ.ສປສສ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ ……../……../ 2018

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

 

       ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 113/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2009 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບສານ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;

       ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕົກລົງ:

 

ມາດຕາ 01: ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມີ ທັງໝົດ 43 ເຂດ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ:

1.  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຈັດເປັນ 04 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງນາຊາຍ ທອງ ແລະ ເມືອງສັງທອງ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄຊທານີ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງປາກງື່ມ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ;

+ ເຂດທີ 4: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ.

2.  ແຂວງຜົ້ງສາລີ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຂວາ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຂວາ, ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງສໍາພັນ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງບຸນເໜືອ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງບຸນເໜືອ, ເມືອງບຸນໃຕ້, ເມືອງຍອດອູ 

              ແລະ ເມືອງຜົ້ງສາລີ.

3.  ແຂວງຫົວພັນ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຊໍາເໜືອ, ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງຫົວ ເມືອງ ແລະ ເມືອງວຽງທອງ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊຽງຄໍ້, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື:  ເມືອງຊຽງຄໍ້, ເມືອງສົບເບົາ ແລະ ເມືອງແອດ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງກ້ວນ, ລວມມີເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງກ້ວນ ແລະ ເມືອງຊໍາໃຕ້.

4.  ແຂວງຊຽງຂວາງ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງແປກ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງແປກ, ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຄໍາ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຄູນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຄູນ, ເມືອງທ່າໂທມ ແລະ ເມືອງໝອກ   ໃໝ່.

5.  ແຂວງອຸດົມໄຊ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄຊ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງນໍ້າໝໍ້;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຮຸນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຮຸນ, ເມືອງປາກແບ່ງ, ເມືອງແບ່ງ ແລະ ເມືອງງາ.

6.  ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ, ເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄໍາ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສິງ,ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ.

7.  ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແລະ ເມືອງເມິງ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຜາອຸດົມ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງປາກທາ.

8.  ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງປາກລາຍ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງແກ່ນທ້າວ, ເມືອງບໍ່ແຕນ ແລະ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫົງສາ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຫົງສາ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງຄອບ ແລະ ເມືອງເງິນ.

9.   ແຂວງຫຼວງພະບາງ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຈອມເພັດເມືອງປາກອູ, ເມືອງແຊງ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງນໍ້າບາກ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງນໍ້າບາກ, ເມືອງງອຍ ແລະ ເມືອງວຽງຄໍາ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊຽງເງິນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຊຽງເງິນ, ເມືອງນານ ແລະ ເມືອງຄູນ.

10.        ແຂວງວຽງຈັນ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງວຽງຄໍາ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງວຽງຄໍາ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງວັງວຽງ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງວັງວຽງ, ເມືອງກາສີ, ເມືອງແມດ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊະນະຄາມ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງໝື່ນ ແລະ ເມືອງເຟືອງ;

11.        ແຂວງໄຊສົມບູນ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງອານຸວົງ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງອານຸວົງ, ເມືອງທ່າໂທມ ແລະ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ.

+ເຂດ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງລ້ອງຊານ, ລວມບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງລ້ອງຊານ, ເມືອງຮົ່ມ.

12.        ເມືອງບໍລິຄໍາໄຊ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງປາກຊັນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງປາກຊັນ, ບໍລິຄັນ, ເມືອງປາກກະດິງ

             ແລະ ເມືອງທ່າພະບາດ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຄໍາເກີດ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງ

             ໄຊຈໍາພອນ.

13.        ແຂວງຄໍາມ່ວນ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງທ່າແຂກ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງທ່າແຂກ, ຫີນບູນ, ເມືອງໜອງບົກ

             ແລະ ເມືອງໄຊບັ້ງໄຟ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງມະຫາໄຊ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງຍົມມະລາດ, ເມືອງໄຊບົວທອງ, ເມືອງນາກາຍ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ.

14.        ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 04 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ເມືອງໄຊບູລີ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສອງຄອນ, ລວມມີບັນດາເມືອງຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງຈໍາພອນ, ເມືອງທ່າປາງທອງ, ເມືອງໄຊພູທອງ ແລະ ເມືອງຊົນບູລີ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງພິນ, ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ;

+ ເຂດທີ 4: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງອາດສະພັງທອງ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງອາດສະພັງທອງ, ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງພະລານໄຊ.

15.        ແຂວງສາລະວັນ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 02 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສາລະວັນ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຄົງເຊໂດນ,ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງລະຄອນເພັງ.

16.        ແຂວງຈໍາປາສັກ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 03 ເຂດຄື:

+ ເຂດທີ 1: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງປາກເຊ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງປາກເຊ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ;

+ ເຂດທີ 2: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໂຂງ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໂຂງ ແລະ ເມືອງມູນລະປະໂມກ;

+ ເຂດທີ 3: ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຈໍາປາສັກ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງຈໍາປາສັກ, ເມືອງສຸຂຸມມາ, ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ໂພນທອງ.

17.        ແຂວງອັດຕະປື: ຈັດຕັ້ງເປັນ 01 ເຂດຄື:

+ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ລວມມີບັນດາເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງພູວົງ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ.

18.        ແຂວງເຊກອງ: ຈັດຕັ້ງເປັນ 01 ເຂດຄື:

+ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງລະມາມ, ລວມມີບັນເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື:  ເມືອງລະມາມ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດັກຈຶງ.

ມາດຕາ 2: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ມາດຕາ 3: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ                                 ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ບ່ອນສົ່ງ:

    ຄະນະປະຈໍາແຫ່ງຊາດ                  1 ສະບັບ

    ບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົ່າ-ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ       ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ

    ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ            1 ສະບັບ

    ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ                         1 ສະບັບ

    ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ                     18 ສະບັບ

    ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ                 18 ສະບັບ

    ອຍກ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ          18 ສະບັບ

    ສານປະຊາຊົນເຂດ                     39 ສະບັບ

    ອຍກ ເຂດ                          42 ສະບັບ

    ເຈົ້າເມືອງ                           142 ສະບັບ

    ສໍາເນົາກົມຈັດຕັ້ງ ອອປສ                        3 ສະບັບ

    ສໍາເນົາກົມຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ               3 ສະບັບ

 

 

 

EnglishLao