ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນ ອົງການລັດ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ.

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນ ອົງການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ມີພາລະບົດບາດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ,ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ພົນລະເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍການປະຊາຊົນ ດັ່ງນີ້:

 1. ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ,ແນວລາວສ້າງຊາດ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງ. ການຕິດຕາມກວດການີ້ ເອີ້ນວ່າ ການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ;
 2. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສຶບສອນ-ສອບສວນ;
 3. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
 4. ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ;
 5. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດຳເນີນຄະດີິຢູ່ສານ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ. ຄຳຊີ້ຂາດ, ຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດແລ້ວ;
 7. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບອື່ນຂອງສານ;
 8. ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າ, ການສະເໜີແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະເທດປະເທດ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນຄະດີການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອະຊະຍາກຳ ຫຼື ການກະທຳຜິດ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍ ພ້ອມທັງລົບລ້າງບັນດາສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂຶ້ນ;
 10. ຮື້ຟື້ນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫລັກຖານໃຫມ່;
 11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ລະບົບການຈັດຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
 2. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ມີ;
 3. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ;
 4. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ;
 5. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ.
 6. ອົງການໄອຍະການທະຫານ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດຂອງລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,ມີພາລະບົດບາດຊີ້ນຳ, ນຳພາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.

ກົດໝາຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017

EnglishLao