ລັດຖະບັນຍັດ

ລຳດັບ ປະເພດ ເລກທີ່ ລົງວັນທີ່ ເອກະສານ
1 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 17 ມີນາ 2008 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
♦ ດາວໂຫລດ
2 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 7 ຕຸລາ 2009 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ, ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
♦ ດາວໂຫລດ
3 ລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ 26 ທັນວາ 2012 ລັັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
♦ ດາວໂຫລດ
4 ລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ 26 ທັນວາ 2012 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
♦ດາວໂຫລດ
5 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 31 ມັງກອນ 2012 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງປັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ
♦ດາວໂຫລດ
6 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 15 ທັນວາ 2015 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
♦ດາວໂຫລດ
7 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 19 ເມສາ 2016 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ຄຳສັບໃນກົດໝາຍ
♦ດາວໂຫລດ
8 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 20 ກັນຍາ 2017 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ 
♦ດາວໂຫລດ
9 ລັດຖະບັນຍັດ 0075/ອຄ.ກຂອ 00/ປປທ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ
♦ດາວໂຫລດ

 

ລຳດັບ ປະເພດ ເລກທີ່ ລົງວັນທີ່ ເອກະສານ
1 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 17 ມີນາ 2008 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
♦ ດາວໂຫລດ
2 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 7 ຕຸລາ 2009 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ, ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
♦ ດາວໂຫລດ
3 ລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ 26 ທັນວາ 2012 ລັັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
♦ ດາວໂຫລດ
4 ລັດຖະບັນຍັດ 003/ປປທ 26 ທັນວາ 2012 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
♦ດາວໂຫລດ
5 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 31 ມັງກອນ 2012 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງປັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ
♦ດາວໂຫລດ
6 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 15 ທັນວາ 2015 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
♦ດາວໂຫລດ
7 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 19 ເມສາ 2016 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ຄຳສັບໃນກົດໝາຍ

8 ລັດຖະບັນຍັດ 001/ປປທ 20 ກັນຍາ 2017 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ
9 ລັດຖະບັນຍັດ 0075/ອຄ.ກຂອ 00/ປປທ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ

 

EnglishLao