ລຳດັບ ປະເພດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເອກະສານ
1 ດຳລັດ 252/ລບ 26-05-2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ດາວໂຫລດ
2 ດຳລັດ 235/ລບ 13-05-2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ດາວໂຫລດ
3 ດຳລັດ 245/ລບ 22 ພຶດສະພາ 2020 ດໍາລັດ  ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງ ພົນລະເມືອງລາວ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັສນຊາດ
ດາວໂຫລດ
4 ດຳລັດ 467/ລບ 7 ສິງຫາ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ
ດາວໂຫລດ
5 ດຳລັດ 516/ລບ 29 ມີນາ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
ດາວໂຫລດ
6 ດຳລັດ 232/ລບ 11 ພຶດສະພາ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ດາວໂຫລດ
7 ດຳລັດ 207/ລບ 20 ມີນາ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ວັດທະນະທໍາ
ດາວໂຫລດ

ລຳດັບ ປະເພດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເອກະສານ
8 ດຳລັດ 20/ລບ 20 ມັງກອນ 2021 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ
ດາວໂຫລດ
9 ດຳລັດ 21/ລບ 20 ມັງກອນ 2021 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ດາວໂຫລດ
10 ດຳລັດ 236/ລບ 18/05/2020 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030
ດາວໂຫລດ
11 ດຳລັດ 253/ນຍ 26/05/2020 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ດາວໂຫລດ
12 ດຳລັດ 274/ນຍ 04/06/2020 2020
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ

ດາວໂຫລດ

13 ດຳລັດ 252/   ລບ 26-05-2020 2020
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່

ດາວໂຫລດ

14 ດຳລັດ 235/ລບ 13-05-2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ດາວໂຫລດ

EnglishLao