ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານເຕັກນິກ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

       ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 20 – 30 ຕຸລາ 2019 ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 3 ແຂວງພາກໄຕ້ ຄື : ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ,  ອັດຕະປື ແລະ  ແຂວງຈຳປາສັກ.ການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຂອງຄະນະນຳຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານເຕັກນິກ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ຄະດີ ໃນລະບົບຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ.

   ໃນໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 3 ແຂວງ ແລະ ໄດ້ຟັງການລາຍງານສະພາບກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກນິກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີຄວາມສະດວກ, ຜົນສຳເລັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

 

    ການພັດທະນາວຽກງານເຕັກນິກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໃສໃນການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ຕາມວິໃສທັດຂອງການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄລຍະ 10 ປີ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 5 ປີ. ເພາະວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງວຽກທີ່ນອນຢູ່ໃນ 4 ແຜນງານ ແລະ 19 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການພັດທະນາຂອງວຽກເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຂັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປັບປຸງລະບົບລາຍງານສະຖິຕິຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕິ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄອ່ງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ການສ້າງເວບໄຊ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສ້າງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ມີການປັບປຸງການຳໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເນັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

                                                                    

       ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງບັນດາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າ ການພັດທະນາວຽກງານເຕັກນິກຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານໃນການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນໄອທີ ທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງແມ່ນບໍທັນພຽງພໍພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮໍ່າຮຽນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດເລິກເຊິ່ງແລ້ວ ພັດຍົກຍ້າຍປ່ຽນໜ້າທີ່ໃຫມ່, ອີກດ້ານໜຶ່ງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງວັດຖຸເຕັກນິກໄອທີແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ງົບປະມານຮັບໃຊ້ກ່ຽວກັບວຽກງານໄອທີສະເພາະແມ່ນຍັງມີຈັດກັດຫລາຍ, ທາງດ້ານລະບົບເຄື່ອຄ່າຍບັນດາແຂວງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງເປັນລະບົບອິນເຕີເນັດຢູ່ໃນສຳນັກງານ;

        ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ  ບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸ່ມໃສ່ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້ : ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນປະກອບພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານໄອທີໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດຕາມແຜນການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອັນຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

        ໃນໂອກາດທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈຳນວນ 4 ເຄື່ອງ ແລະ  ປື້ມຄູ່ມືການຳໃຊ້ ລະບົບໄອທີ ໃຫ້ແກ່ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານເຕັກນິກ-ຂ້ໍມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສຳເລັດ.

by:SACK

26/11/2019

ປະຕິທິນ

Dec-2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ