ພາກສະເໜີ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນລາວ
    ນັບແຕ່ ສ ປ ປ ລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນລາວໄດ້ຜ່ານຂະບວນວິວັດປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນແຕ່ລລະໄລຍະດັ່ງນີ້ :

I - ໄລຍະທີ່ I ແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1983.
   ໄລຍະນີ້ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນເປັນກົມໜຶ່ງຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ;ຢູ່ຂັ້ນແຂວງແລະ ກຳແພງ

ນະຄອນແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ,ກຳແພງນະຄອນ;ຢູ່ຂັ້ນເມືອງແມ່ນມອບໃຫ້ກອງບັນຊາການປກສ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ

ອົງການໄອຍະການເລີຍ.ພາລະບົດບາດແລະ ສິດໜ້າທີ່ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມຸນຕີກ່ຽວກັບການຈັບຕົວ,ການສືບສວນແລະຕັດສີນຜູ້ກະທຳຜິດສະບັບເລກທີ53/ນຍ,ລົງວັນທີ15ຕຸລາ 1976ເຊິ່ງໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດໃນການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນບາງຄະດີທີ່ສຳຄັນ, ມີສິດອອກຄຳສັ່ງກວດຄົ້ນ, ຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ແລະ ປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກ ຫາ. ໄອຍະການປະຊາຊົນຖືກແຕ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍລັດຖະມຸນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ.
      ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ດຳເນີນໜ້າທີ່ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ ຢູ່ກົມໄອຍະການທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳມີພະນັກງານພຽງແຕ່12ຄົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະແຂວງແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປະກອບພະນັກງານແຕ່2-3ຄົນເຮັດວຽກງານໄອຍະການໂດຍຂຶ້ນກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ

II- ໄລຍະທີ II ແຕ່ປີ 1983 ເຖິງປີ 1990.
     ໄລຍະນີ້ວຍກງານໄອຍະການປະຊາຊົນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີເລກທີ74/ສປສ,ລົງວັນທີ31ພະຈິກ1983 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ

ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,ໝາຍຄວາມວ່າ:ວຽກງານໄອຍະການໃນໄລຍະແຕ່ປີ1983-1990 ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສານປະຊາຊົນເຮັດໜ້າທີ່ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານແລະຈຳແນກການກະທຳຜິດຕໍ່ສານ, ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ:ໄອຍະການສານຫຼືສານໄອຍະການໃນໄລຍະນີ້ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳຄວບຕຳແໜ່ງເປັນສານປະຊາຊົນສູງສຸດທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວຽກງານໄອຍະການຍັງຢູ່ກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງວຽງຈັນແຕ່ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ຮອງພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງເປັນໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ຢູ່ຂັ້ນເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ1ຄົນຂຶ້ນກັບຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ.ພາລະ ບົດບາດແລະສິດໜ້າທີ່ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ຍັງແມ່ນການແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມຸນຕີສະບັບ ເລກທີ 53/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 1976.
    ໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນໃນໄລຍະນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າໃດເພາະມີການປ່ຽນແປງໃນການຍ້າຍກົມໄອຍະການທີ່ຂຶ້ນກັບກະ ຊວງຍຸຕິທຳມາຂຶ້ນການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ.

III- ໄລະຍະທີ III  ແຕ່ປີ 1990 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ( ປີ 2015).
   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບທຳອິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແຕ່ປີ1990ເຖິງປີ2003 ອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກ

ການດຳເນີນຄະດີເປັນສອງຂັ້ນ(ຂັ້ນຕົ້ນແລະຂັ້ນລົບລ້າງ)ມາເປັນສາມຂັ້ນ(ຂັ້ນຕົ້ນ,ຂັ້ນອຸທອນແລະຂັ້ນລົບລ້າງ) ດັ່ງນັ້ນໄດ້ມີການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນປີ 2003 ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ປີ 2003ຮອດປີ2009.ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ລວມມີ:ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນ;ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງ; ອົງການໄອຍະການ ທະຫານ.

 1. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແຕ່ໄລຍະປີ 2003-2009 ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຮອດປີ2008 ທົ່ວລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີພະນັກງານທັງມົດ 947 ຄົນ, ຍິງ 219 ຄົນ, ທຽບກັບປີ 1990 ເພີ່ມເກືອບ 3 ເທົ່າ ຕົວ; ອົງ ການໄອຍະການທະຫານມີຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ 163 ຄົນ,ຍິງ 15 ຄົນ.
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງປີ2003ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແຕ່ປີ2003-200ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທີສອງໃນປີ2009 ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 113/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2009 ວ່າດ້ວຍການໂຮມສານປະຊາຊົນແລະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງເຂົ້າເປັນສານປະຊາຊົນເຂດແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດພ້ອມທັງຫັນງົບປະມານຂອງສານປະຊາຊົນແລະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂຶ້ນສາຍຕັ້ງ ແລະມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ179/ຄປຈ, ລົງວັນທີ5ຕຸລາ2009ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂັ້ນອຸທອນມາເປັນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ ແລະ ເພີ່ມສິດ, ອຳນາດໃຫ້ມີສິດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນຄະດີເປັນຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງສຳລັບຄະດີທີ່ຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນອຸທອນ ຢູ່ສານປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ຊຶ່ງຖືກຂໍອຸທອນ ແລະ ຂໍລົບລ້າງ ໂດຍຄູ່ຄວາມ ຫຼື ຖືກຄັດ ຄ້ານໂດຍອົງການໄອຍະການປະ ຊາຊົນ. ຖື​ວ່າການ​ປັບປຸງ​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ ຊາຊົນ ປີ 2009 ​ແມ່ນ​ຂີດໝາຍສຳຄັນ​ແຫ່ງ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນໃຫ້​ມີ​ຄວາມຄ່ອງ​ຕົວ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມກ້າວໜຶ່งອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງປີ2009ແລະ ພ້ອມປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງສປປລາວລວມມີ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ,ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ; ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
     ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນແຕ່ໄລຍະປີ 2009- 2015 ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຄື : ​​​ປີ 2014 ພະນັກງານທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ມີ​ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 1.​​584 ຄົນຍິງ 531 ຄົນ​ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66% ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2009;​ ໃນ​ນີ້​ຮຽນ​ຈົບ​ກົດໝາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເມືອກ​ວມ 71,27%ສັງກັດ​ຢູ່ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸ 217 ຄົນ,ຍິງ 83 ຄົນ, ກວມ13,69% ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນພາກ 97 ຄົນ, ຍິງ 32ກວມ 6,12%, ສັງ​ກັດຢູ່​ອົງການໄອຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ 510 ຄົນ,ຍິງ 202 ຄົນ, ກວມ 32,19%ແລະສັງ​ກັດ​ຢູ່ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ເຂດ760ຄົນ,ຍິງ214ຄົນ,ກວມ47,97 %ອົງການໄອຍະການທະຫານທົ່ວປະເທດມີຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ 232 ຄົນຍິງ 22 ຄົນທຽບໃສປີ2009 ເພີ່ມ 61%ໃນນັ້ນມີລະດັບປະລິນຍາໂທ 3 ຄົນປະລິນຍາຕີ 134 ຄົນ,ຊັ້ນສູງ21 ຄົນຊັ້ນກາງ 32 ຄົນຊັ້ນຕົ້ນ 18 ຄົນ ,ບໍາລຸງ 19 ຄົນບໍ່ມີຊັ້ນວິຊາການພຽງແຕ່ 5 ຄົນ.
     ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງປີ2009 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແມ່ນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາລັດ,ມີພາລະບົດບາດ ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບແລະປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາກະຊວງ,ອົງການ,ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ວິສາຫະກິດ,ພົນລະ ເມືອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ແລະສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ.
  ພາລະບົດບາດ,  ສິດໜ້າທີ່ລວມຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ:
  1. ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບແລະການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາກະຊວງ,ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງ.
  2. ການຕິດຕາມນີ້ເອີ້ນວ່າການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ.
  3. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ.
  4. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.
  5. ສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ.
  6. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ.
  7. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ, ຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດແລ້ວ.
  8. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ,ສະຖານທີ່ກັກຂັງ,ສູນດັດສ້າງ,ຄ້າຍດັດສ້າງແລະສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບອື່ນໆຂອງສານ.
  9. ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າ,ການສະເໜີແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ.
  10. ປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນອົງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳຫຼືການກະທຳຜິດແລະການລະເມີດກົດໝາຍອື່ນພ້ອມທັງລົບລ້າງບັນດາສາເຫດແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂື້ນ.
  11. ຮື້ຟື້ນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃນກໍລະນີມີຫຼັກຖານໃໝ່.
  12. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.
      ອົງການໄອຍະການທະຫານແມ່ນອົງການໜຶ່ງໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານການທະຫານຂອບເຂດຕັ້ງ
  13. ທັບຂອງທະຫານແລະສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານທະຫານສິດແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໄດ້ກຳນົດສະເພາະຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າອົງການໄອຍະການທະຫານໂດຍສະເພາະ .

 

2020-09-29

ປະຕິທິນ

Oct-2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ