ພາກສະເໜີ

  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


    ນັບແຕ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນວິວັດປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນແຕ່ລລະໄລຍະດັ່ງນີ້ :

I.  ໄລຍະທີ່ I ແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 1983
   - ໄລຍະນີ້ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນເປັນກົມໜຶ່ງຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ; ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກຳແພງນະຄອນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນ; ຢູ່ຂັ້ນເມືອງແມ່ນມອບໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການເລີຍ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັບຕົວ, ການສືບສວນ ແລະ ຕັດສີນຜູ້ກະທຳຜິດ ສະບັບເລກທີ 53/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 1976 ເຊິ່ງໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດໃນການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນບາງຄະດີທີ່ສຳຄັນ, ມີສິດອອກຄຳສັ່ງກວດຄົ້ນ, ຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ແລະ ປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກຫາ. ໄອຍະການປະຊາຊົນຖືກແຕ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ.
  - ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ດຳເນີນໜ້າທີ່ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ ຢູ່ກົມໄອຍະການທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ມີພະນັກງານພຽງແຕ່ 12 ຄົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນປະກອບພະນັກງານແຕ່ 2-3 ຄົນ ເຮັດວຽກງານໄອຍະການໂດຍຂຶ້ນກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ.

II. ໄລຍະທີ II ແຕ່ປີ 1983 ເຖິງປີ 1990
    - ໄລຍະນີ້ວຍກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ ທີເລກທີ 74/ສປສ, ລົງວັນທີ 31 ພະຈິກ 1983 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສານປະຊາ ຊົນສູງສຸດ ໝາຍຄວາມວ່າ: ວຽກງານໄອຍະການໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1983 ຫາ 1990 ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສານປະຊາຊົນເຮັດໜ້າທີ່ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ແລະ ຈຳແນກການກະທຳຜິດຕໍ່ສານ, ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ: ໄອຍະການສານ ຫຼື ສານໄອຍະການໃນໄລຍະນີ້ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຄວບຕຳແໜ່ງເປັນສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽກງານໄອຍະການຍັງຢູ່ກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງວຽງຈັນ ແຕ່ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ຮອງພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງເປັນໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ຢູ່ຂັ້ນເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 1 ຄົນ ຂຶ້ນກັບຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ຍັງແມ່ນການແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີສະບັບ ເລກທີ 53/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 1976.
    - ໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນໃນໄລຍະນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າໃດເພາະມີການປ່ຽນແປງໃນການຍ້າຍກົມໄອຍະການ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະ ຊວງຍຸຕິທຳມາຂຶ້ນການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ.

III. ໄລະຍະທີ III  ແຕ່ປີ 1990 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ( ປີ 2015)
    - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບທຳອິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແຕ່ປີ 1990 ເຖິງປີ 2003 ອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກການດຳເນີນຄະດີເປັນສອງຂັ້ນ(ຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ) ມາເປັນສາມຂັ້ນ (ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ) ດັ່ງນັ້ນໄດ້ມີການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປີ 2003 ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ແຕ່ປີ 2003 ຫາ ປີ 2009. ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະນີ້ລວມມີ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງ; ອົງການໄອຍະການທະຫານ.

1). ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແຕ່ໄລຍະປີ 2003 ຫາ 2009 ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຮອດປີ 2008 ທົ່ວລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີພະນັກງານທັງມົດ 947 ຄົນ, ຍິງ 219 ຄົນ, ທຽບກັບປີ 1990 ເພີ່ມເກືອບ 3 ເທົ່າຕົວ; ອົງ ການໄອຍະການທະຫານ ມີຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ 163 ຄົນ,ຍິງ 15 ຄົນ;

2). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2003 ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແຕ່ປີ 2003 ຫາ 2009 ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທີສອງໃນປີ 2009 ໂດຍອີງໃສ່ມະຕິມະຕິຕົກລົງ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະ ບັບເລກທີ 113/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2009 ວ່າດ້ວຍການໂຮມສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງ ເຂົ້າເປັນສານປະຊາຊົນເຂດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ພ້ອມທັງຫັນງົບປະມານຂອງສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂຶ້ນສາຍຕັ້ງ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 179/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2009 ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນມາເປັນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ ແລະ ເພີ່ມສິດ, ອຳນາດໃຫ້ມີສິດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດຳເນີນຄະດີເປັນຂັ້ນອຸ ທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງສຳລັບຄະດີທີ່ຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນອຸທອນຢູ່ສານປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ຊຶ່ງຖືກຂໍອຸທອນ ແລະ ຂໍລົບລ້າງ ໂດຍຄູ່ຄວາມ ຫຼື ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. ຖື​ວ່າການ​ປັບປຸງ​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ ປີ 2009 ​ແມ່ນ​ຂີດໝາຍສຳຄັນ​ແຫ່ງ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນໃຫ້​ມີ​ຄວາມຄ່ອງ​ຕົວ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມກ້າວໜຶ່ງອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2009 ແລະ ພ້ອມປະຕິບັດມາຮອດປະຈຸບັນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມມີ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ; ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
       ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແຕ່ໄລຍະປີ 2009 ຫາ 2015 ກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ ຄື: ​​​ປີ 2014 ພະນັກງານທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ມີ​ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ 1.​​584 ຄົນ, ຍິງ 531 ຄົນ​ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66% ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2009;​ ໃນ​ນີ້​ຮຽນ​ຈົບ​ກົດໝາຍ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເມືອກ​ວມ 71,27%. ສັງກັດ​ຢູ່ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸ 217 ຄົນ, ຍິງ 83 ຄົນ, ກວມ 13,69% ສັງ​ກັດ​ຢູ່​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນພາກ 97 ຄົນ, ຍິງ 32 ກວມ 6,12%, ສັງ​ກັດຢູ່​ອົງການໄອຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 510 ຄົນ, ຍິງ 202 ຄົນ, ກວມ 32,19% ແລະ ສັງ​ກັດ​ຢູ່ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ເຂດ 760 ຄົນ, ຍິງ 214 ຄົນກວມ 47,97 % ອົງການໄອຍະການທະຫານທົ່ວປະເທດມີຈຳນວນພະນັກງານ ທັງໝົດ 232 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ; ທຽບໃສປີ 2009 ເພີ່ມ 61% ໃນນັ້ນມີລະດັບປະລິນຍາໂທ 3 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 134 ຄົນ,ຊັ້ນສູງ 21 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 32 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 18 ຄົນ, ບໍາລຸງ 19 ຄົນ, ບໍ່ມີຊັ້ນວິຊາການພຽງແຕ່ 5 ຄົນ.
      ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2009 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາລັດ, ມີພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ພົນລະເມືອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ.
ພາລະບົດບາດ,  ສິດໜ້າທີ່ລວມຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

 1. ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະ ເມືອງ;
 2. ການຕິດຕາມນີ້ເອີ້ນວ່າການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ;
 3. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ;
 4. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້;
 5. ສັ່ງຟ້ອງຜູ່ຖືກຫາຂຶ້ນສານ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ;
 7. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ, ຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດແລ້ວ;
 8. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ,ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບອື່ນໆຂອງສານ;
 9. ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າ, ການສະເໜີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ;
 10. ປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນອົງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກະ ທຳຜິດ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍອື່ນພ້ອມທັງລົບລ້າງບັນດາສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂື້ນ;
 11. ຮື້ຟື້ນຄະດີຕາມກົດໝາຍໃນກໍລະນີມີຫຼັກຖານໃໝ່;
 12. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້;
     ອົງການໄອຍະການທະຫານແມ່ນອົງການໜຶ່ງໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານການທະຫານຂອບເຂດຕັ້ງ;
 13. ທັບຂອງທະຫານ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານທະຫານສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໄດ້ກຳນົດສະເພາະຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າອົງການໄອຍະການທະຫານໂດຍສະເພາະ.

2017-11-09

ປະຕິທິນ

Jan-2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ລິຂະສິດ © 2017
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດສະຫງວນລິຂະສິດໄວ້ທັງໜົດ